1 สิงหาคม 2551

สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
( งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา )

ขอต้อนรับสู่ website ของสถาบันพัฒนา ข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน้าที่ของสถาบันนี้คือ พัฒนา ข้าราชการตำรวจ เพื่อออกไปทำหน้าที่ที่ดีที่สุด ให้กับประชาชน สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม website ของสถาบัน

พลตำรวจตรี ธณัท วงศ์สุวรรณ
ผู้บังคับการ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

1 สิงหาคม 2551

ประวัติศาสตร์จารึกไว้ จากโรงเรียนสืบสวน สู่สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ ได้จัดตั้ง "โรงเรียนสืบสวน" เมื่อ พ.ศ.2495 โดยมีวัตถุประสงค์นำเอาวิทยาการตำรวจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการตำรวจ ผู้ทำหน้าที่ สืบสวนสอบสวนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรสืบสวน หลักสูตรแรกได้เปิดการอบรมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2496 มีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ และข้าราชการฝ่ายปกครอง ผู้ทำหน้าที่ด้านสอบสวนเท่านั้น ส่วนการดำเนินการ และการจัดหลักสูตรได้กำหนดให้อยู่ภายใต้การดำเนินการของผู้บัญชาการสอบสวนกลาง

ต่อมาใน พ.ศ.2503 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะสถานฝึกอบรมแห่งนี้ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการฝึกอบรม แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ของกรมตำรวจ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กองบัญชาการศึกษา

ในปีพ.ศ.2528 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ปรับปรุงโครงสร้างของสถานฝึกอบรมนี้อีกครั้งหนึ่ง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ" ตราบจนปัจจุบัน